2010 – 2012 წწ. – "ქალთა რეაბილიტაცია ექტოპიური ორსულობის ქირურგიული მკურნალობის შემდეგ" – რეტროსპექტული სამეცნიერო კვლევა

მანანა აბულაძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, მეან–გინეკოლოგი

ნათია შარაბიძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, მეან–გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი

თამარ შელია – მეან–გინეკოლოგი

2010 –2012 წწ. – "აბორტის შემდგომი პერიოდის რეაბილიტაცია", რეტროსპექტული სამეცნიერო კვლევა

მანანა აბულაძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, მეან–გინეკოლოგი

ნათია შარაბიძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, მეან–გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი

თამარ შელია – მეან–გინეკოლოგი

2014 –2016 წწ. – "მკვდრადშობადობა: საქართველოს რეალობა და გამოწვევები" რეტროსპექტული სამეცნიერო კვლევა

მანანა აბულაძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, მეან–გინეკოლოგი

ნათია შარაბიძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, მეან–გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი

სოფო ანანიკოვი- მეან–გინეკოლოგი

თამარ შელია მეან–გინეკოლოგი

თეა გამრეკლიძე – ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციის წევრი

სალომე ესებუა – მეან–გინეკოლოგი